Posts By: schifflange101

Verteilung von Gesichtsmasken / Distribution de masques

INFORMATIONEN AN DIE ÖFFENTLICHKEIT BEZÜGLICH DER VERTEILUNG VON GESICHTSMASKEN ZUM SCHUTZ VON COVID-19

Die Verteilung von Schutzmasken an die Bevölkerung wurde am Donnerstag, den 23.04.2020 abgeschlossen.

Bürger, die zu Hause nicht angetroffen wurden, sowie diejenigen, die auch an den vier Verteilerstellen ihre Masken nicht abgeholt haben, können sich bei der Gemeinde unter der Nummer
54 50 61 – 251 (von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr) melden. Wir bringen Ihnen die Masken dann nach Hause.

 

INFORMATIONS AU PUBLIC CONCERNANT LA DISTRIBUTION DE MASQUES DE PROTECTION CONTRE LE COVID-19

La distribution de masques de protection à la population s’est achevée le jeudi 23 avril 2020.

Les citoyens qui n’ont pas été retrouvés à la maison ainsi que ceux qui n’ont pas récupéré leurs masques aux quatre points de distribution peuvent contacter la commune au numéro 54 50 61 – 251 (de 7 h à 11 h). Nous vous livrerons ensuite les masques à votre domicile.

 

Bëschbrand / Opgepasst: Brandgefor!!!

Gëschter gouf et an eisem Bësch e kléngt Feier. Police a Pompjee waren op der Plaz.

Mir rappelléieren, datt et strikt verbueden ass am Bësch Feier ze maachen! Och dierfe keng Zigarettekippen am Bësch entsuergt ginn.

  

 

L’Office social de Schifflange informe!

Les épiceries sociales élargissent leur aide alimentaire aux personnes touchées par les conséquences financières de la crise sanitaire du Coronavirus

Qui a droit à cette aide alimentaire ?

 • les personnes et familles vivant au Luxembourg
 • qui subissent des conséquences financières liées à la crise sanitaire
 • qui ne sont pas encore enregistrées à l’office social
 • qui ne bénéficient pas encore d’une aide alimentaire

Comment bénéficier de cette aide alimentaire ?

Adressez-vous  à :

—————————————————————————————————————————————————————-

 

Der soziale Lebensmitteleinzelhandel erweitert seine Nahrungsmittelhilfe an Menschen, die unter den finanziellen Folgen der Gesundheitskrise Coronavirus leiden

Wer hat Anspruch auf diese Nahrungsmittelhilfe?

 • in Luxemburg lebende Personen und Familien
 • die unter den finanziellen Folgen der Gesundheitskrise leiden
 • die noch nicht bei einem Sozialamt registriert sind
 • die noch nicht durch Nahrungsmittelhilfe unterstützt wurden

Wie kann man von dieser Nahrungsmittelhilfe profitieren?
Bitte melden Sie sich bei


 

Social grocery stores expand food aid for those affected by the financial consequences of the Coronavirus health crisis

Who is entitled to this food aid ?

 • persons and families living in Luxembourg
 • who are suffering financial consequences related to the health crisis
 • that are not yet registered at a social office
 • that are not yet supported by food aid.

How to benefit from this food aid?
Please contact :


 

As mercearias sociais alargam a ajuda alimentar para as pessoas afectadas pelas consequências financeiras da crise do Coronavirus

Your content goes here. Edit o

Quem tem direito a esta ajuda alimentar ?

 • As pessoas e famílias que vivem no Luxembourgo
 • que sofrem as consequências financeiras da crise sanitária
 • que ainda não estão inscritas num gabinete (office) social
 • que ainda não beneficiam de qualquer ajuda alimentar

Como beneficiar desta ajuda alimentar ?

Dirija-se :

 • à Corona-Helpline da Caritas Luxemburgo : 40 21 31 – 999 ;
 • à Helpline da Cruz Vermelha Luxemburguesa : tel. : 2755 de segunda a sexta-feira, da 7h00 às 17h00 ou por mail
 • ao gabinete (office) social da sua zona de residência

Ab heute gilt die Maskenpflicht!

In Supermärkten, Lebensmitteläden, Postfilialen, Apotheken, Banken, Wochenmärkte, beim Benutzen des öffentlichen Transportes, überall, wo der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 2 Meter nicht eingehalten werden kann, gilt ab heute (20.04.2020) Maskenpflicht!

Deshalb wurde am Wochenende ein Masken-Kit bestehend aus fünf Masken an alle Schifflinger Bürger verteilt. Diejenigen Bürger,  welche am Wochenende leider nicht zu Hause anzutreffen waren, können diese am Dienstag (21.04), Mittwoch (22.04) und am Donnerstag (23.04) an 4 verschiedenen Verteilerpunkte zwischen 08.00 – 18.00 Uhr abholen.

Alle wichtigen Informationen finden Sie im Anhang.

 

Réouverture du centre de recyclage

Vum 21.04 un ginn d’Diere vum Recyclingszenter nees op:

Dënschdes bis Freides vun 08.00 – 15.50 Auer (service réduit).

De SIVEC informéiert iwwert d’Konditiounen an d’Detailer.

 

À partir du 21.04 le centre de recyclage reprend ses activités en service réduit :

Mardi à vendredi de 08h00 à 15h50.

Le SIVEC vous informe sur les détailles et les conditions.

 

MERCI FIR ÄREN ASAZ! MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

MIR SOE VILLMOOLS MERCI FIR ÄREN ASAZ!

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ENGAGEMENT!

Aktivitéite fir Jonker tëschent 12 an 30 Joer

FORMATIOUNEN / SUMMERAKTIVITEITEN / AKTIVITEITE VUM JUGENDHAUS

Ënnert dësem Link fann Dir d’Brochür mat den Aktivitéiten, déi d’Gemeng fir 2020 an Zesummenaarbecht mam Schëfflenger Jugendhaus proposéiert:

http://www.schifflange.lu/wp-content/uploads/2020/01/Aktivitéiten_2020_A5_8.pdf

Fir Froen zu de Babysitterformatiounen kënnt Dir d’Madame Lippert aus dem Service des citoyens et de la communication kontaktéieren. (verlinken)

Fir Froen zu all den aneren Aktivitéiten kënnt Dir Iech am Schëfflenger Jugendhaus mellen: +352 26 53 08 50 /

D’Plaze si begrenzt, also zéckt net a mellt Iech un!

Activités pour jeunes entre 12 et 30 ans:

FORMATIONS / ACTIVITES DE VACANCES D ETE / AUTRES ACTIVITES ORGANISEES PAR LA MAISON DES JEUNES

Veuillez trouver ci-jointe la brochure des activités que la Commune propose au long de l’année 2020, en étroite collaboration avec la maison des jeunes de Schifflange:

http://www.schifflange.lu/wp-content/uploads/2020/01/Aktivitéiten_2020_A5_8.pdf

Pour des questions concernant les formations baby-sitter veuillez contacter Madame Lippert du Service des citoyens et de la communication.

Pour des questions concernant toutes les autres activités veuillez contacter la Maison des jeunes: +352 26 53 08 50 /

Les places sont limitées, donc n’hésitez pas à vous inscrire!